Каталог видань

ВЕЛИКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СЛОВНИК

Друге видання, перероблене і доповнене
За редакцією академіка НАН України Ю. С. Шемшученка
К.: Видавництво «Юридична думка», 2012. – 1020 с., формат 84х108/16, палітурка тверда, тиснення ювілейною фольгою, ISBN 978-617-665-001-0

Великий енциклопедичний юридичний словник є фундаментальним довідковим виданням, яке вдруге вийшло у світ. У пропонованому, оновленому і доповненому виданні Словника вміщено понад 3000 статей, у яких витлумачено із сучасних позицій найпоширеніші і найважливіші юридичні поняття і терміни. Розкрито основи конституційного ладу в Україні, права і свободи громадян, засадничі положення практично усіх галузей національного законодавства, а також міжнародного та європейського права.
Словник підготовлено колективом провідних юристів України на базі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
Розрахований на юристів-практиків, працівників органів законодавчої, виконавчої і судової влади, науковців і викладачів, аспірантів, студентів, підприємців, а також усіх, хто прагне підвищити рівень своїх правових знань.

Юридична енциклопедія

В 6-ти томах
Редколегія: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.

Юридична енциклопедія — перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право, створений провідними вченими-правознавцями і висококваліфікованими юристами-практиками.
В енциклопедії подано поняття і категорії усіх галузей та інститутів права. Розкриваються стрижневі положення Конституції України, окреслено зміст законодавства у регулюванні суспільних відносин, забезпеченні прав та свобод людини і громадянина. Значна група статей стосується органів законодавчої, виконавчої і судової влади та органів місцевого самоврядування. Вміщено відомості про юридичні науково-дослідні установи та навчальні заклади в Україні. Широко представлена історична тематика: статті про суспільно-політичний і державний устрій України на всіх етапах її розвитку, державні та юридичні інституції минулого, пам’ятки українського права тощо.
В енциклопедії вміщено статті, що дають уявлення про державно-політичний і правовий устрій країн світу, про окремі державні органи чи важливі законодавчі акти зарубіжних країн. Великий масив займає міжнародно-правова тематика: статті про міжнародні договори, конвенції, декларації та інші документи, учасником яких є Україна або які становлять для неї інтерес, про міжнародні організації, спеціалізовані органи та установи ООН тощо.
З енциклопедії можна також дізнатися про основні вітчизняні та зарубіжні державно-правові школи і вчення, визначних державних діячів, правознавців, юристів-практиків.
Енциклопедія містить 9731 статтю, 1826 кольорових і чорно-білих ілюстрацій і карт. В останній том включений словник латинських юридичних виразів і термінів.
Юридична енциклопедія розрахована як на професійних юристів — теоретиків і практиків, так і на всіх, хто цікавиться державно-правовою проблематикою.

Шемшученко С.О. Захист іноземних інвестицій: міжнародно-правові стандарти

Монографія
К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – 212 с.,
формат 60х84/16, палітурка м’яка, ISBN 978-617-665-018-8

Монографія присвячена комплексному дослідженню стандартів ставлення до іноземних інвестицій у контексті сучасної міжнародно-правової системи захисту іноземних інвестицій.
У дослідженні відображені результати аналізу теорії й арбітражної практики тлумачення та застосування кожного загальновизнаного стандарту ставлення до іноземних інвестицій. Окрему увагу приділено дослідженню процессу становлення і розвитку міжнародно-правової системи захисту іноземних інвестицій, аналізу міжнародних інвестиційних договорів та дослідженню інституту міжнародного інвестиційного арбітражу.
Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, державних службовців і практикуючих юристі та всіх, хто цікавиться питаннями міжнародного права й арбітражу.

ЗМІСТ

Конституція і виборчий процес в Україні : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 червня 2015р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 червня 2015 р.) Наук. ред. Ю. С. Шемшученко, упорядники Н. М. Пархоменко, М. Скубішевскі К. : Вид-во «Юридична думка», 2015. – 278 с., формат 60х84/16, палітурка м’яка, ISBN 978-617-665-023-2

Збірник наукових праць присвячено розгляду проблематики, пов’язаної із забезпеченням конституційної реформи і вдосконаленням виборчої системи в Україні. Особлива увага приділена питанням залучення європейського досвіду конституційної модернізації, оновлення національного законодавства про вибори, децентралізації системи державного управління, здійснення судової реформи, пошуку оптимальної моделі місцевого самоврядування. В основу збірника покладено доповіді та виступи науковців з України і Польщі – учасників міжнародної науково-практичної конференції «Конституція і виборчий процес в Україні», що відбулася в Києві 25 червня 2015 р. і була присвячена 19-й річниці Конституції України.

Кожух М.С. Господарсько-правове забезпечення реалізації державної продовольчої політики: Монографія

Монографія
К. : Вид-во «Юридична думка», 2015. – 200 с., формат 60х84/16, палітурка тверда, ISBN 978-617-665-024-9

У монографії комплексно досліджено проблеми господарсько-правового забезпечення реалізації державної продовольчої політики. Особливу увагу приділено способам реалізації державної продовольчої політики. Проаналізовано організаційно-господарські повноваження суб’єктів реалізації державної продовольчої політики.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою господарсько-правового забезпечення реалізації державної продовольчої політики.

Абасов Г.Г. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії та практики

Монографія
Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – 2-ге вид., доповн.
К. : Вид-во «Юридична думка», 2013. - 304 с., формат 60х84/16, палітурка м’яка, ISBN 978-617-665-011-9

У монографії висвітлюються концептуальні проблеми теорії гарантій прав місцевого самоврядування в Україні. Показано генезис становлення наукових знань про гарантії прав місцевого самоврядування у вітчизняній та зарубіжній юридичній думці. Розкривається правова природа гарантій прав місцевого самоврядування. Досліджуються теоретичні та практичні проблеми співвідношення соціального змісту та юридичної форми у конституційно-правовому гарантуванні прав місцевого самоврядування. Розглядаються принципи та функції конституційно-правового гарантування прав місцевого самоврядування. Здійснено класифікацію гарантій прав місцевого самоврядування та дається їх видова характеристика. Окрему увагу приділено механізму гарантування прав місцевого самоврядування, зокрема інститутам муніципальної демократії.
Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх, хто хоче поглибити свої знання з питань місцевого самоврядування, муніципального права, реалізації та захисту прав людини і громадянина у сфері місцевого самоврядування.

Батанов О.В., Стойко О.М., Ходаківський М.Д. Інавгурація: історія та сучасність

За ред. Ю. С. Шемшученка
К. : Вид-во «Юридична думка», 2013. – 114 с., формат 60х84/16, палітурка м’яка, ISBN 978-966-8602-99-3

У книзі висвітлюється політико-правова природа інавгурації як конституційно-правового інституту, юридичного факту, виду політико-правової традиції, політико-правового символу та ритуалу вступу глави держави на пост. Розглядаються історичні витоки інституту інавгурації у контексті таких понять, як коронація, інтронізація та ін..
Показані національні особливості та процедурно-процесуальні аспекти інавгурації президентів у сучасних зарубіжних країнах та в Україні. Висвітлено процедури «посадження на стіл» давньоруських князів, елекції українських гетьманів, коронації царів та монархів, інтронізації релігійних діячів.
Розрахована на широке коло читачів.

Ландіна А.В. Охорона моральності за Кримінальним кодексом України

Монографія
К. : Вид-во «Юридична думка», 2013. – 204 с., формат 60х84/16, палітурка м’яка, ISBN 978-617-665-012-6

Монографія є одною з перших у кримінально-правовій науці праць, в якій дається загальна характеристика злочинів проти моральності. Дослідженням виявлено і розв’язано ряд теоретичних проблем, пов’язаних із реалізацією норм Кримінального кодексу України, що покликані охороняти моральність від злочинних посягань.
Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами охорони моральності засобами кримінального права.

Пенсійні правовідносини в Україні

Монографія
Відп. ред. Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна
К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 276с., формат 60х84/16, палітурка м’яка, ISBN 978-617-665-010-2

У монографії визначено поняття пенсійних правовідносин та дано їх класифікацію, зроблено висновок про виділення макро- та мікросистем пенсійних правовідносин у пенсійному забезпеченні, досліджено сторони пенсійних правовідносин, сформульовано поняття пенсії як матеріального об’єкта пенсійних правовідносин в солідарній системі, досліджено юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин. Значну увагу приділено змісту пенсійних правовідносин, тобто суб’єктивним правам та обов’язкам сторін, а також правам і обов’язкам суб’єктів пенсійного забезпечення, які закріплені в об’єктивному праві та визначають межі суб’єктивних прав та обов’язків сторін пенсійних правовідносин; сформульовано пропозиції щодо перспектив розвитку законодавства, що регулює пенсійні відносини в Україні, визначено тенденції розвитку законодавства з пенсійного забезпечення та соціальна потреба його кодифікації.
Встановлено, що значний вплив на виникнення, зміну соціальної політики загалом та пенсійного забезпечення зокрема, що безпосередньо відображалося та відображається на правовому регулюванні пенсійних відносин, мають демографічні процеси, які відбуваються у суспільстві.
Враховуючи той факт, що правова природа пенсійних правовідносин у солідарній системі визначається імперативним методом правового регулювання, зроблено висновок про публічно-правову належність цих правовідносин.
Сформульовано пропозиції щодо удосконалення категоріального апарату з пенсійного забезпечення, чинного пенсійного законодавства та практики його застосування.
Розрахована на юристів - наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, широке коло читачів.

Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України

Довідник
Н. М. Хуторян, М. М. Шумило та ін.
К.: Видавництво «Юридична думка», 2012. – 208 с., формат 60х84/16, палітурка м’яка, ISBN 978-617-665-002-7

У довіднику визначено основні положення чинного законодавства щодо реалізації права на пенсію з урахуванням пенсійної реформи. Розглянуто пенсійне забезпечення у солідарній пенсійній системі ( пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника) та накопичувальній пенсійній системі, а також особливості недержавного пенсійного забезпечення. Окреме місце відведено спеціальному пенсійному забезпеченню та його особливостям ( пенсійне забезпечення науково-педагогічних працівників, державних службовців, суддів, військовослужбовців, пенсія осіб, професії яких передбачені списками № 1 і № 2 та ін.), а також пенсійному забезпеченню осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Висвітлено питання призначення, виплати та перерахунку пенсії.
Розрахований на широке коло читачів, які цікавляться пенсійним забезпеченням в Україні.

Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу

Монографія
К.: Видавництво “Юридична думка”, 2011. – 384 с., формат 60х84/16, палітурка тверда, ISBN 978-966-8602-97-9

У монографії досліджуються генезис та природа конфлікту і компромісу в суспільстві, визначається специфіка їх застосування в межах соціальних інститутів.
Особливу увагу приділено аналізу розвитку вчень про конфлікт і компроміс у праві, типології правового пізнання цих категорій та специфіці особливостей правової інтерпретації компромісу і конфлікту з позицій антрополого - комунікативного підходу.
Обгрунтовано поняття правового конфлікту та правового компромісу, дається їх структурно – функціональна характеристика, визначаються взаємозв’язок та роль цих явищ у правовому впливі.
Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також на всіх, хто цікавиться проблемами правового конфлікту та правового компромісу.

Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму

Монографія
Наук. ред. Ю. С. Шемшученко, відп. ред. Н. М. Пархоменко
К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – 262 с., формат 60х84/16, палітурка тверда, ISBN 978-617-665-020-1

У монографії на основі аналізу конституційних перетворень в Україні в контексті сприйняття і втілення принципів європейського конституціоналізму, теоретико-методологічних проблем оновлення Конституції України та національного законодавства у зв’язку із асоціацією України з Європейським Союзом, вивчення історичних і сучасних особливостей конституційного процесу та конституційного ладу в країнах пострадянського простору, основних етапів генезису Конституції та конституційного законодавства в Україні, реформування конституційно-правового статусу Президента України в напрямі поділу влади та зміни форми республіканського правління, тенденцій розвитку вітчизняного законодавства про місцеве самоврядування з огляду на міжнародні стандарти муніципальної демократії, основних сучасних тенденцій конституціоналізму у світі та Україні визначені особливості конституційного процесу в нашій країні та країнах пострадянського простору, розвитку конституційного законодавства в напрямі конституційної модернізації, сучасні тенденції світового конституціоналізму і вітчизняної конституційної практики.
Запропоновано зміни до Конституції та чинної системи законодавства України.
Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, політиків та працівників державного апарату, насамперед Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Конституційного Суду України, а також всіх, хто цікавиться проблемами розвитку конституційного права України.

Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі

Монографія
За ред. Ю.С. Шемшученка, О.І. Ющика
К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – 316 с., формат 60х84/16, палітурка м’яка, ISBN 978-617-665-019-5

Монографія коллективу авторів відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України присвячена актуальним теоретичним проблемам розвитку конституційного законодавства України.
В ній висвітлюються теоретико-методологічні питання розвитку конституційного законодавства, проблеми вдосконалення законодавства про організацію та функціонування державної влади в Україні, а також питання конституційно - правового регулювання інститутів громадянського суспільства в умовах демократичної трансформації.
Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, політиків, працівників державного апарату, всіх, хто цікавиться проблемами розвитку конституційного права України.

Джумагельдієва Г.Д. Правове забезпечення регіоналізації управління природними ресурсами

К. : Вид-во «Юридична думка», 2016. – 50 с., формат 60х84/16, палітурка м’яка, ISBN 978-617-665-029-4

Здійснено аналіз сутності регіоналізації управління природними ресурсами. Визначено напрями розмежування компетенції між органами державної, регіональної влади та органами місцевого самоврядування у сфері управління природними ресурсами. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зазначеній сфері.
Для працівників органів державної, регіональної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців у галузі господарського та екологічного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики

Монографія
К.: ТОВ «Видавництво „Юридична думка”», 2010. – 656 с.

У монографії висвітлюються концептуальні проблеми теорії муніципальної влади в Україні. Показано генезис становлення наукових знань про муніципальну владу у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій думці. Розкривається правова природа муніципальної влади як інституту сучасного конституційного права. Аналізуються основні чинники виникнення муніципальної влади та муніципалізму в Україні у контексті світового досвіду. Дається понятійна, суб’єктно-об’єктна та функціональна характеристика муніципальної влади.
Досліджуються теоретичні та практичні проблеми співвідношення муніципальної та державної влади. Розглядаються політико-правові аспекти взаємодії муніципальної влади та людини у світлі вітчизняного досвіду та міжнародних стандартів місцевого самоврядування. Висвітлюються проблеми становлення муніципальної влади в контексті реалізації принципу верховенства права у місцевому самоврядуванні в Україні.
Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх, хто хоче поглибити свої знання з питань місцевого самоврядування, муніципального права, реалізації та захисту прав людини і громадянина.

Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні

Монографія
Кол. авторів; За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко
К.: Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 352 с.

Монографія присвячена науковим проблемам забезпечення гендерної рівності в умовах демократичних змін.
Особлива увага приділена трансформації шляхів розв’язання проблем рівних прав та можливостей статей, обгрунтування того факту, що на зміну концепції поліпшення становища жінок у світовій і національній свідомості приходить концепція гендерної рівності, прогресу і справедливості.
Окремий вектор дослідження присвячений практиці реалізації сучасної гендерної політики в Україні.
Розрахована на науковців, викладачів, державних службовців, політиків, громадських діячів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами гендерної політики.

Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики

Монографія
За заг. ред. Я.М. Шевченко

У монографії на основі результатів наукових досліджень розвитку цивільного законодавства і права України досліджуються теоретичні засади сучасного цивільного законодавства і права України, аналізуються практика застосування норм цивільного права, адекватність їх відображення в цивільному законодавстві України.
Розглядаються проблеми цивільно-правового регулювання в сфері економіки, проблеми визначення і правового регулювання складних юридичних конструкцій у цивільному праві України і їх відображення в законодавсті, досліджуються численні проблеми розвитку правового регулювання щодо здійснення і захисту цивільних прав громадян, особливості правового регулювання окремих принципів цивільного процесуального законодавства.
Розрахована на юристів, законодавців, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку права.

Дія права: інтегративний аспект

Монографія
Кол. авторів; Відп. редактор Н.М. Оніщенко
К.: Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 360 с.

Монографія присвячена сутності та природі права як явища соціальної дійсності. У монографічному дослідженні аналізується “обсяг дії” права або “територія” його дії. У роботі комплексно досліджується феномен права в сучасних умовах суспільного розвитку.
Серед пріоритетних напрямів розгляду: дія права ( фактори, умови, межі та основні характеристики); сучасні теорії праворозуміння, ефективність правового регулювання; система джерел сучасного права; взаємодія права з правовою культурою; дисфункції у сприйнятті права; дія права в контексті захисту прав та свобод людини тощо.
Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами сутності, призначення і місця права в суспільному житті.

Конституційні основи розвитку законодавства України

Навчальний посібник
К. : Вид-во «Юридична думка», 2015. – 156 с., формат 60х84/16, обкладинка м’яка, ISBN 978-617-665-027-0

Конституція України визначає вихідні принципи функціонування суспільства і держави та є нормативною основою побудови і розвитку системи законодавства України та її окремих галузей. В навчальному посібнику розглядаються актуальні теоретичні та практичні питання розвитку та вдосконалення національного законодавства відповідно до Конституції України.
Розрахований на викладачів і студентів юридичних вишів та юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також науковців, аспірантів, практичних працівників, усіх, хто цікавиться зазначеними питаннями.

Правові системи сучасності

Навчальний посібник для магістрів права
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
За редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученка
К.: Видавництво “Юридична думка”, 2012.- 492с.

Навчальний посібник підготовлено колективом авторів – учених у галузі теорії держави і права. Дослідження присвячене теоретичним засадам національних правових систем сучасності та їх порівняльного аналізу.
У посібнику розглядаються закономірності та методологія наукового пізнання правових систем, сучасні підходи до визначення їх поняття, змісту та особливостей. Окрему увагу приділено порівняльному правознавству, його теоретичним та практичним вимірам.
Структурно посібник складається з трьох розділів: “Національна правова система: закономірності розвитку та наукового пізнання”; “Порівняльне правознавство: теоретико-правовий аналіз”; “Практичний вимір порівняльно-правових досліджень правових систем сучасності”.
Розрахований на студентів-магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами порівняльно-правових досліджень правових систем сучасності в умовах глобалізації та інтеграції.

Екологічне право України

Академічний курс: Підручник
За загальною редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученка
К.: Видавництво „Юридична думка”, 2008 – 720 с.

Підручник є другим виданням академічного курсу екологічного права України.
Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. Підготовлений на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного права, зокрема екологічного права Європейського Союзу.
Перше видання було здійснене у 2005 р. і одержало позитивну оцінку. Текст цього видання підручника оновлено з урахуванням прийнятих останнім часом відповідних нормативно-правових актів.
Підручник є результатом творчої співпраці науковців Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та викладачів Київського університету права НАН України. До його підготовки також були залучені правознавці-екологи юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також усіх, хто цікавиться правовими питаннями охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення екологічних прав людини.

Адміністративне право України

Академічний курс
У двох томах. Том 2. Особлива частина.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів.
Редакційна колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та інші.
ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2009. – 600 с.

У першому в Україні академічному курсі з адміністративного права системно викладено фундаментальні основи української науки адміністративного права. Підручник грунтується на ключових ідеях проекту Концепції реформи адміністративного права України. Широко представлені найновіші теоретичні досягнення українських і зарубіжних учених-адміністративістів.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Держава і право. Серія "Юридичні науки"

Періодичне видання - збірник наукових праць
Періодичність – чотири номери на рік
Передплата здійснюється у відділеннях Укрпошти за “Каталогом видань України” і на веб-сайті presa.ua
Передплатний індекс – 90238

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права.
Засновник періодичного видання - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Збірник затверджено ВАК України як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень.

Держава і право. Серія "Політичні науки"

Періодичне видання - збірник наукових праць

У збірнику висвітлюються проблеми теорії та методології політичної науки, основні етапи історії політичної думки, питання розвитку політичного життя і політичної влади, актуальні проблеми розвитку та вдосконалення політичної і партійної систем. Значна увага приділяється аналізу сучасних політичних процесів в Україні та зарубіжних державах.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з політичних наук.

Судова апеляція

Науково-практичний юридичний журнал
Періодичність – чотири номери на рік
Передплата здійснюється у відділеннях Укрпошти за “Каталогом видань України” і на веб-сайті presa.ua
Передплатний індекс – 91888

Рубрики журналу: теорія та історія апеляційного судочинства, судова система в Україні, проблеми розвитку кримінального права і процесу, цивільне судочинство, господарське судочинство, адміністративна юстиція в Україні, судова апеляційна практика в Україні, практика міжнародних судів і трибуналів.
Засновники журналу: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Апеляційний суд міста Києва.
Журнал затверджено ВАК України як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень.